เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
หนองพลวงมะนาว
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 1 -ชุมชนหนองปรือ คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 7 -ชุมชนบึงแสนสุข
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 2 -ชุมชนหนองไผ่ร่วมใจ คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 8 -ชุมชนศรีสมบูรณ์
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 3 -ชุมชนหนองพลวงน้อย คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 9 -ชุมชนค่ายสุรธรรมพิทักษ์
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 4 -ชุมชนหนองพลวงมะนาว คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 10 -ชุมชนหนองไผ่พัฒนา
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 5 -ชุมชนหนองพุดซา คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 11 -ชุมชนหนองพลวงพัฒนา
       
ชุมชนหนองพลวงมะนาว
นางสาวพัชราภรณ์  ทอนสูงเนิน


ประธานคณะกรรมการชุมชน


087-8290504

นายสถิตย์  ทองคล้าย


รองประธานคณะกรรมการชุมชน


085-6307742

 


นางรัจณี  บัวศรี

นางนวรัตน์  วาจาสิทธิ์
เลขานุการ

เหรัญญิก
081-1535387

099-6937643นางสมพร  ชมศิลป์
นางราตรี  ช่วงชัยชนะ
นางสุดาวดี  บัวศรี
กรรมการชุมชน
กรรมการชุมชน
กรรมการชุมชน
087-9588920
098-6925994
081-0675789