เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 26 เม.ย. 2565 ]30
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง รอบ 12 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]30
3 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 22 เม.ย. 2565 ]31
4 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรก [ 22 เม.ย. 2565 ]31
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]31
6 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 21 ก.พ. 2565 ]32
7 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]31
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 19 ม.ค. 2565 ]32
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน (ถึงบ้าน) (ศรป.) [ 4 มิ.ย. 2564 ]30
10 การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน [ 12 พ.ค. 2564 ]30
11 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ [ 21 เม.ย. 2564 ]30
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]30
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]30
14 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 เม.ย. 2564 ]30
15 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]31
16 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 ก.พ. 2564 ]30
17 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ก.พ. 2564 ]31
18 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]31
19 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 1 ก.พ. 2564 ]30
20 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]30
 
หน้า 1|2