เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 19 ม.ค. 2565 ]5
2 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน (ถึงบ้าน) (ศรป.) [ 4 มิ.ย. 2564 ]88
3 การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน [ 12 พ.ค. 2564 ]84
4 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ [ 21 เม.ย. 2564 ]90
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]87
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]85
7 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 เม.ย. 2564 ]84
8 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]83
9 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 ก.พ. 2564 ]86
10 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ก.พ. 2564 ]86
11 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]89
12 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 1 ก.พ. 2564 ]84
13 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]84
14 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]85
15 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]88
16 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]86
17 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]84
18 สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]89
19 จตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต [ 30 มิ.ย. 2563 ]87
20 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 22 มิ.ย. 2563 ]88
 
หน้า 1|2