เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3


วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลางเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 เสนอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และเสนอญัตติขออนุมัตโอนเงิน และกันเงินโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันออกไปอีก 1 ปี จำนวน 29 โครงการ 21 ล้านบาทเศษ พร้อมเสนอร่างเทศบัญญัติลดค่าน้ำประปาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดออกไป 3 เดือน 50% จากหน่วยละ 6 บาทเหลือ 3 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21