เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน (ถึงบ้าน) (ศรป.) [ 4 มิ.ย. 2564 ]177
22 การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน [ 12 พ.ค. 2564 ]120
23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]158
24 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]119
25 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 เม.ย. 2564 ]116
26 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]122
27 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 ก.พ. 2564 ]116
28 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ก.พ. 2564 ]153
29 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]112
30 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 1 ก.พ. 2564 ]116
31 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]118
32 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]111
33 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]99
34 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]101
35 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]105
36 สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]155
37 จตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต [ 30 มิ.ย. 2563 ]134
38 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน [ 22 มิ.ย. 2563 ]153
39 รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (12 เดือน) [ 22 มิ.ย. 2563 ]151
40 ประเมินความเสี่ยงในการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต [ 19 พ.ย. 2562 ]114
 
|1หน้า 2|3