เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

สภาพทางสังคม

ด้านสังคม
๑) ชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด     ๑๐     หมู่บ้าน  จำนวน     ๑๐,๔๒๐ หลังคาเรือน  จำนวนประชากรในตำบล  รวม   ๒๕,๙๐๓  คน (สถิติการทะเบียนราษฎร  ณ เดือน  มกราคม  ๒๕๕๕ )
๒) ศาสนา
ประชาชนในเขต เทศบาลเป็นชาวพุทธ  และชาวคริสต์    และ มีจำนวนวัด/สำนักสงฆ์ ในเขต เทศบาล      แห่ง   และ โบสถ์คริสตจักร  ๑ แห่ง
๓) วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
- ประเพณีสงกรานต์ มีกิจกรรมสืบทอด วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                                
- ประเพณีไหว้ศาลตาปู่ ของชาวบ้านหนองพลวงน้อย  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อความร่มเย็นและเป็นสิริมงคล
- ประเพณีลอยกระทง มีกิจกรรมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ

 ๔) การศึกษา

๕) กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
๑) สนามกีฬาอเนกประสงค์                   จำนวน  ๑๐ แห่ง
๒) สนามฟุตบอล                                  จำนวน    แห่ง
๓) สนามบาสเกตบอล                           จำนวน     แห่ง
๔) สนามตะกร้อ                                    จำนวน     แห่ง
๕) ห้องสมุดประชาชน                           จำนวน   -  แห่ง
๖) สวนสาธารณะ                                   จำนวน    แห่ง
๗) สนามเด็กเล่น                                   จำนวน ๑๐ แห่ง
๘) สนามเปตอง                                     จำนวน ๑๐ แห่ง