เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

กองการศึกษา

นางสาวภัสร์ชลีภรณ์  สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn Siribhawatchaya
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา
 
 

-ว่าง-
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
 

 

 
  นางสาวกรกานต์  พฤกษ์เสถียร
Miss.Kornkarn Phruksathian

 
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

     
 นางประเสริฐศรี  ศิริสถิตย์
Mrs.Prasoetsri  Sirisathit

นางสาวธาริณี  เพิ่มสนาม
Miss.Tarinee  Permsanam
 ครู อันดับ คศ.1
ครู อันดับ คศ.1