เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

กองการศึกษา

นางสาวกรกานต์  พฤกษ์เสถียร
Miss.Kornkarn Phruksathian
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 นางประเสริฐศรี  ศิริสถิตย์
Mrs.Prasoetsri  Sirisathit

  นางสาวธาริณี  เพิ่มสนาม
Miss.Tarinee  Permsanam
 ครู อันดับ คศ.1
ครู อันดับ คศ.1