เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 
นายธาดา  ตรีเหลา
Mr.Thada  Treelao

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

-ว่าง-

  นางกรรณิกา  โทนัน
Mrs.Kannika  Tonan
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
   

จ่าเอกจักรพงศ์   แสงวิสิทธิ์
Mr.Jukkarpong  Sangwisit

 นางจุฑามาศ  เรือนมงคล พวงเพชร
Mrs.Juthamart  Ruenmongkhon Puangpetch

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ

 
   
  -ว่าง-    
   นักวิชาการสาธารณสุข