เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

กองสวัสดิการสังคม

 
 

 นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn  Siribhawatchaya


 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


   
 
นางวารุณี  มาศิริ
Mrs.Varunee  Masiri
นางเพ็ญศิริ  ภูมะลี
Mrs.Phensiri  Phumali
นางสาวประวีณ์นุช   ชนสูงเนิน
Miss.Praweenuch  Chonsungnern
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
 

นางสาวพิมลมาศ   จำลองศุภลักษณ์
Miss.Phimonmat  Chamlongsupphalak
นายณรงค์ศักดิ์   พรมดี
Mr.Narongsak  Promdee

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ