เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

กองช่าง


 
 
  นายอรรถกร  ล้อมในเมือง
Mr.Attakorn  Lomnaimaung
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   

นายประวิตร  สีหะธรางกูร
Mr.Pravit  Sihataranghun

นายอนุรักษ์ การบรรจง
Mr.Anurak Kanbanjong
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 
 
  นายสุทธิพงศ์  ชัยวิรุณรัตน์
Mr.Sudtipong chaiwirunrad
นางสาวกันฑรัตน์ แฝงกระโทก
Miss.Kantarat  Fangkratok
-ว่าง-
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วิศวกรรมโยธา

 


-ว่าง-

นายสิทธิพร  เปล่งงูเหลือม
Mr.Sittiporn  Plangngulaum
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธาชำนาญงาน
   
 นายพิทักษ์พงศ์  อธิพรหม
Mr.Pitukpong  Atiprom
 
 ช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ  

   
  -ว่าง-    
  เจ้าพนักงานประปา