เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

กองคลัง

 
นายเกริกศักดิ์   เดชไกรสร
Mr.Krerksak  Dechkraisorn
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 
-ว่าง-

นางอำพร  เพ็งลี
Mrs.Amporn  Penglee
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

 

 นางพรพนา  เงินบุญคง
Mrs.Pornpana  Ngernboonkong
นางสาวอภิญญา  วรรณบวร
Miss.Aphinya  Wannabowon
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   
นางเพ็ญศรี  มหิศยา
Mrs.Pensri  Mahitsaya
นางอรทัย  ตันดี
Mrs.Orathai  Tandi
นางสาวณวพร  สิงห์วรรณุรัตน์
Miss.Nawaphon  Singwannurat
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการคลังชำนาญการ
 
 

นางอิสราดา  คันทะพรม
Mrs.Issarada  Kantaprom
-ว่าง-

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี
 


นางนพวรรณ  สมบัติวงศ์
Mrs.Noppavan Sombatwong
นางนันทนา  คงสกุล
Mrs.Nuntana  Kongsakul

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน