เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

กองคลัง

 
นายเกริกศักดิ์   เดชไกรสร
Mr.Krerksak  Dechkraisorn
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
   
นางสาวนงนุช  ฤทธิรณ


หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

 นางพรพนา  เงินบุญคง
Mrs.Pornpana  Ngernboonkong
นางสาวอภิญญา  วรรณบวร
Miss.Aphinya  Wannabowon
นางศุภรดา   เรืองธนาธิป
Mrs.Supparada  Ruengthanathip
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 

นางอรทัย  ตันดี
Mrs.Orathai  Tandi
นางอิสราดา  คันทะพรม
Mrs.Issarada  Kantaprom
นางสาวณวพร  สิงห์วรรณุรัตน์
Miss.Nawaphon  Singwannurat
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการคลังชำนาญการ
 
 
นางสาวอุลัยวรรณ์   ผลอ่อน
Miss.Ulaiwan  Phonon
  นางนันทนา  คงสกุล
Mrs.Nuntana  Kongsakul
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   

นางฐาณิญา  กันฐิพาศา
Mrs.Thaniya  Kanthiphasa


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้