เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

กองคลัง

 
นายเกริกศักดิ์   เดชไกรสร
Mr.Krerksak  Dechkraisorn
ผู้อำนวยการกองคลัง

 
 
-ว่าง-

นางอำพร  เพ็งลี
Mrs.Amporn  Penglee
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

 

 นางพรพนา  เงินบุญคง
Mrs.Pornpana  Ngernboonkong
นางสาวอภิญญา  วรรณบวร
Miss.Aphinya  Wannabowon
นางศุภรดา   เรืองธนาธิป
Mrs.Supparada  Ruengthanathip
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   
นางเพ็ญศรี  มหิศยา
Mrs.Pensri  Mahitsaya
นางอรทัย  ตันดี
Mrs.Orathai  Tandi
นางสาวณวพร  สิงห์วรรณุรัตน์
Miss.Nawaphon  Singwannurat
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการคลังชำนาญการ
 
 

นางอิสราดา  คันทะพรม
Mrs.Issarada  Kantaprom
-ว่าง-

 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชี
 


นางนพวรรณ  สมบัติวงศ์
Mrs.Noppavan Sombatwong
นางนันทนา  คงสกุล
Mrs.Nuntana  Kongsakul

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน