เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวณิชาดา  หวยสูงเนิน
Miss.Nichada  Houysungnone

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
   
 
นางสาวจงจีน  แมนไธสง
Miss.Jongieen  Manthaisong


นางสาวทิพวรรณ เฮงสูงเนิน
Miss.Thipawan Hengsungnern 

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

   หัวหน้าฝ่ายปกครอง     

 

นายภูมิประพันธุ์  โตชัยภูมิ
Mr.Phumprapan  Tochaiyaphum
นางสาวศิริรัตน์  อุทัยกลาง
Miss.Sirirat  Uthaiklang

จ่าเอกเมืองแมน  ทองนอก

Mr.Muangman  Thongnok
นางอมรรัตน์  พรหมศร
Mrs.Amornrat  Promsorn
 นิติกรชำนาญการ นักทรัยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวสุประวีณ์ หาญณรงค์

Miss.Suprawi Hannarong

นางอรณิชา  การถาง

Mrs.Onnicha Karnthang

-ว่าง-

นางจินดา  เกล็ดงูเหลือม

Mrs.Jinda Kledngulueam

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 
นายธนพงศ์  วรรณบวร
Mr.Tanapong  Wannaboworn
นายเจษฎา  บุตรเพชร
Mr.Jessada  Bootpetch
lนางพิมพรรณ์  อัมรินทร์รัตน์
Mrs.Pimpan  Amarinrat
-ว่าง-
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
 
นางสมประสงค์  มีชำนาญ
Mrs.Somparsong  Meechamnan

จ.ส.อ.ศิวนาถ   แก้วชมภู
 Mr.Siwanath  Keawchormpoo
นางพูนสิน  ทองปุย
Mrs.Poonsin  Thongpu
นายธวัชชัย  เครือบสูงเนิน
Mr.Thawatchai  Khueabsungnoen
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

นางสาวภัทรกันย์  แสวงมี
Miss.Phattrakan Sawaengmee
นางสาวอัญชนา ไพโรจน์อุดมกิจ
Miss.Unchana  Pairogudomgit

นางสุภาภรณ์  ผ่านสันเทียะ
Mrs.Supaporn  Pansantia
 
นิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน