เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

สำนักปลัดเทศบาล

นางประกายทิพย์  ลัทธปรีชา

Mrs.Pragaithip  Lathapreecha

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
   
 
นางสาวจงจีน  แมนไธสง
Miss.Jongieen  Manthaisong


นางสาวทิพวรรณ เฮงสูงเนิน
Miss.Thipawan Hengsungnern 

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

   หัวหน้าฝ่ายปกครอง     

 

นายภูมิประพันธุ์  โตชัยภูมิ
Mr.Phumprapan  Tochaiyaphum
นางสาวศิริรัตน์  อุทัยกลาง
Miss.Sirirat  Uthaiklang

จ่าเอกเมืองแมน  ทองนอก

Mr.Muangman  Thongnok
นางอมรรัตน์  พรหมศร
Mrs.Amornrat  Promsorn
 นิติกรชำนาญการ นักทรัยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวสุประวีณ์  หาญณรงค์

Miss.Suprawi  Hannarong

นางอรณิชา  การถาง

Mrs.Onnicha  Karnthang

พ.จ.อ.ภูริวัต  ปรวัฒน์เมธา
Mr.Puriwat  Porrawatmata

นางจินดา  เกล็ดงูเหลือม

Mrs.Jinda  Kledngulueam

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


นายธนพงศ์  วรรณบวร
Mr.Tanapong  Wannaboworn
นายเจษฎา  บุตรเพชร
Mr.Jessada  Bootpetch
นางพูนสิน  ทองปุย
Mrs.Poonsin  Thongpul
นายสิปปวิชญ์  พัดขุนทด 
Mr.Sippawich  Padkhunthod
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
 
นางสมประสงค์  มีชำนาญ
Mrs.Somparsong  Meechamnan

จ.ส.อ.ศิวนาถ   แก้วชมภู
 Mr.Siwanath  Keawchormpoo
นางสุภาภรณ์  ผ่านสันเทียะ
Mrs.Supaporn  Pansantia
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

 


นางสาวภัทรกันย์  แสวงมี
Miss.Phattrakan Sawaengmee
นางสาวอัญชนา ไพโรจน์อุดมกิจ
Miss.Unchana  Pairogudomgit


 
 
นิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ