เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

สำนักปลัดเทศบาล

นางประกายทิพย์  ลัทธปรีชา

Mrs.Pragaithip  Lathapreecha

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
   
 นางสาวจงจีน  แมนไธสง
Miss.Jongieen  Manthaisong
 
นางสาวทิพวรรณ เฮงสูงเนิน
Miss.Thipawan Hengsungnern 

 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

   หัวหน้าฝ่ายปกครอง     

 
นายภูมิประพันธุ์  โตชัยภูมิ

Mr.Phumprapan  Tochaiyaphum
นางสาวศิริรัตน์  อุทัยกลาง
Miss.Sirirat  Uthaiklang
นางอมรรัตน์  พรหมศร
Mrs.Amornrat  Promsorn
นางสุจิตรา  หลอมประโคน
Mrs.Sujitra  Lomprakon
 นิติกรชำนาญการ นักทรัยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวสุประวีณ์  หาญณรงค์

Miss.Suprawi  Hannarong

นางอรณิชา  การถาง

Mrs.Onnicha  Karnthang

นางจินดา  เกล็ดงูเหลือม

Mrs.Jinda  Kledngulueam

จ่าเอกเมืองแมน  ทองนอก

Mr.Muangman  Thongnok

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
นายธนพงศ์  วรรณบวร
Mr.Tanapong  Wannaboworn
นายเจษฎา  บุตรเพชร
Mr.Jessada  Bootpetch
นางสมประสงค์  มีชำนาญ
Mrs.Somparsong  Meechamnan
พ.จ.อ.ภูริวัต  ปรวัฒน์เมธา
Mr.Puriwat  Porrawatmata
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
จ.ส.อ.ศิวนาถ   แก้วชมภู
 Mr.Siwanath  Keawchormpoo
นางพูนสิน  ทองปุย
Mrs.Poonsin  Thongpul
 นางสุภาภรณ์  ผ่านสันเทียะ
Mrs.Supaporn  Pansantia
นายสิปปวิชญ์  พัดขุนทด 
Mr.Sippawich  Padkhunthod
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

 

 

 นางสาวอัญชนา ไพโรจน์อุดมกิจ
Miss.Unchana  Pairogudomgit

     
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ