เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

สำนักปลัดเทศบาล

นางประกายทิพย์  ลัทธปรีชา

Mrs.Pragaithip  Lathapreecha

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
   
 นางสาวจงจีน  แมนไธสง
Miss.Jongieen  Manthaisong
 
นางสาวทิพวรรณ เฮงสูงเนิน
Miss.Thipawan Hengsungnern 

 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

   หัวหน้าฝ่ายปกครอง     

 


นายภูมิประพันธุ์  โตชัยภูมิ
Mr.Phumprapan  Tochaiyaphum
นางสาวศิริรัตน์  อุทัยกลาง
Miss.Sirirat  Uthaiklang
นางอมรรัตน์  พรหมศร
Mrs.Amornrat  Promsorn

จ่าเอกเมืองแมน  ทองนอก

Mr.Muangman  Thongnok
 นิติกรชำนาญการ นักทรัยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวสุประวีณ์  หาญณรงค์

Miss.Suprawi  Hannarong

นางอรณิชา  การถาง

Mrs.Onnicha  Karnthang

นางจินดา  เกล็ดงูเหลือม

Mrs.Jinda  Kledngulueam

พ.จ.อ.ภูริวัต  ปรวัฒน์เมธา
Mr.Puriwat  Porrawatmata

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 
นายธนพงศ์  วรรณบวร
Mr.Tanapong  Wannaboworn
นายเจษฎา  บุตรเพชร
Mr.Jessada  Bootpetch
นางสมประสงค์  มีชำนาญ
Mrs.Somparsong  Meechamnan
นายสิปปวิชญ์  พัดขุนทด 
Mr.Sippawich  Padkhunthod
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 
นางสาวอัญชนา ไพโรจน์อุดมกิจ
Miss.Unchana  Pairogudomgit

นางพูนสิน  ทองปุย
Mrs.Poonsin  Thongpul
 นางสุภาภรณ์  ผ่านสันเทียะ
Mrs.Supaporn  Pansantia
จ.ส.อ.ศิวนาถ   แก้วชมภู
 Mr.Siwanath  Keawchormpoo
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

-ว่าง-
 -ว่าง-    
นิติกร
 เจ้าพนักงานเทศกิจ