เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556

หัวหน้าส่วนราชการ

 
ว่าที่ร้อยตรีทศพล  ขุนภิรมย์
Acting.Sub.Lt.Tossapon  Khunphirom
ปลัดเทศบาลตำบล

นายสมมิตร  ขวัญกลาง
Mr.Sommit  Khunklang
รองปลัดเทศบาลตำบล
 


นางประกายทิพย์  ลัทธปรีชา
Mrs.Pragaithip  Lathapreecha
นายเกริกศักดิ์   เดชไกรสร
Mr.Krerksak  Dechkraisorn
นายอรรถกร  ล้อมในเมือง
Mr.Attakorn  Lomnaimaung
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn  Siribhawatchaya
นายธาดา  ตรีเหลา
Mr.Thada  Treelao
นางศิริกุล คัดสูงเนิน
Mrs.Sirikun  Khutsoongnoen

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา