เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

หัวหน้าส่วนราชการ

 
ว่าที่ร้อยตรีทศพล  ขุนภิรมย์
Acting.Sub.Lt.Tossapon  Khunphirom
ปลัดเทศบาลตำบล
089-8446311

นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพะเนา
Miss.Thitima  Phetpanow
รองปลัดเทศบาลตำบล
 089-7186825นางสาวณิชาดา  หวยสูงเนิน
Miss.Nichada  Houysungnone
นายเกริกศักดิ์   เดชไกรสร
Mr.Krerksak  Dechkraisorn
นายอรรถกร  ล้อมในเมือง
Mr.Attakorn  Lomnaimaung
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 061-9519992 081-9999637 081-2826282
   
นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn  Siribhawatchaya
นายธาดา  ตรีเหลา
Mr.Thada  Treelao
นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพะเนา
Miss.Thitima  Phetpanow
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

080-4640007 081-7395066 089-7186825