เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

สมาชิกสภาเทศบาล

 

 นายวิฑูรย์  สากำปัง
Mr. Vitoon Sagampang
ประธานสภาเทศบาล
Chairman of Phoklang Subdistrict Municipal Counci
l
 
นางศศิญากร  สิงห์ทอง
นางสาวภัทรกันย์  แสวงมี
 Mrs. Sasiyakorn Singhthong
Miss.Phattrakan Sawaengmee
รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1
Member of Phoklang Subdistrict Municipal Council Zone 1
   
 
นายวิฑูรย์  สากำปัง
ร้อยตรีสัมฤทธิ์  จันทร์นอก
จ่าสิบเอกวิเชียร  ศิริสถิตย์
 Mr. Vitoon Sagampang
 Sub Lt. Sumrit Jannok
 Mr.Wichian Sirisathit
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
นางสาวอรทัย  ไชยคำ
นางอนุสรา  เกษาพันธ์
นางสุวิภา  ราษฎรดี
 Miss Oratai Chaicom
 Mrs. Anuisara Kesaphan
 Mrs. Suwipa Rartsadonde
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 2
Member of Phoklang Sbdistrict Municipal Council Zone 2
   
 
นางศศิญากร  สิงห์ทอง
นายรัฐพล  กันกระโทก
นายศาสตร์  โคนกระโทก
 Mrs. Sasiyakorn Singhthong
Mr. Rattaphol Kankrathok
Mr. Sart Khonkrathok
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
นายสุรินทร์  ศรีบำรุง
นางอำไพ  นาคสุวรรณ
นางรัตนา สุขกุล
 Mr. Surin Sribumrung
 Mrs Ampai Nagsuvan
 Mrs. Rattana Sukkun
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล