เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

สมาชิกสภาเทศบาล

 
นายสุรินทร์  เผลอกระโทก
Mr.Surin  Phlerkratok
ประธานสภาเทศบาล
Chairman of Phoklang Subdistrict Municipal Council
 
นายทองหล่อ  เจริญการ
Mr.Thonglor  Charosnkarn

พ.จ.อ.ภูริวัต  ปรวัฒน์เมธา
Mr.Puriwat  Porrawatmata
รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1
Member of Phoklang Subdistrict Municipal Council Zone 1
 
 
 
นายวิฑูรย์  สากำปัง
Mr.Vitoon  Sagampang
ร้อยตรีสนั่น  พึ่งโคตร
Sub.Lt.Sanan  Phuengkhot
นางสาวชุ่ม  นามกระโทก
Miss.Chum  Namgatok
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
 
 

นายทองหล่อ  เจริญการ
Mr.Thonglor  Charosnkarn
นายดวงจันทร์  แย้มศรี
Mr.Duangchan  Jamsri
นายรัฐพล  กันกระโทก
Mr.Rattaphol  Kankrathok
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 2
Member of Phoklang Sbdistrict Municipal Council Zone 2
 
 
 
นายสุรินทร์  เผลอกระโทก
Mr.Surin  Phlerkratok
นายสาตร์  โคนกระโทก
Mr.Sart  Khonkrathok
นายสมชัย  เลิศจะบก
Mr.Somchai  Lerdjabok
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
นางจีรนันท์  คูณจันทึก
Mrs.Chiranan  Khunchanthik
นางศศิญากร  สิงห์ทอง
Mrs.Sasiyakorn  Singhthong
 นางอำไพ   นาคสุวรรณ
Mrs.Ampai  Nagsuvan
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล