เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

คณะผู้บริหาร


 
 นายกิติพงศ์  พงศ์สุรเวท
Mr. Kitipong Pongsuravate
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
083-0828888
   
นางธนิศร  บุญหมื่นไวย
นายสุรินทร์  เผลอกระโทก
Mrs. Tanisorn Boonmuenwai
Mr. Surin Phlerkarthok
 รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ท่านที่ 1 รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ท่านที่ 2
095-2266447
080-9566919
 
นางพรพรรณ  ดวงบุปผา
นางสาวศิรินันท์  ปิ่นรัมย์
Mrs. Phornphan Duangbuppha
Miss Sirinun Pinrum
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
087-2470074 080-0018374

**หัวหน้าส่วนราชการ**

 
ว่าที่ร้อยตรีทศพล  ขุนภิรมย์
Acting.Sub.Lt.Tossapon  Khunphirom
ปลัดเทศบาลตำบล
089-8446311

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบล
 
 
นางสาวณิชาดา  หวยสูงเนิน
Miss.Nichada  Houysungnone
นายเกริกศักดิ์   เดชไกรสร
Mr.Krerksak  Dechkraisorn
นายอรรถกร  ล้อมในเมือง
Mr.Attakorn  Lomnaimaung
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 061-9519992
081-9999637 081-2826282
   
นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn  Siribhawatchaya
นายธาดา  ตรีเหลา
Mr.Thada  Treelao
นางสาวภัสร์ชลีภรณ์  สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn Siribhawatchaya
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 080-4640007  081-7395066
080-4640007