เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22

คณะผู้บริหาร

 
 นายกิติพงศ์  พงศ์สุรเวท
Mr. Kitipong Pongsuravate
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

   
นางธนิศร  บุญหมื่นไวย
นายสุรินทร์  เผลอกระโทก
Mrs. Tanisorn Boonmuenwai
Mr. Surin Phlerkarthok
 รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ท่านที่ 1 รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ท่านที่ 2


 
นางพรพรรณ  ดวงบุปผา
นางสาวศิรินันท์  ปิ่นรัมย์
Mrs. Phornphan Duangbuppha
Miss Sirinun Pinrum
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

**หัวหน้าส่วนราชการ**

 
ว่าที่ร้อยตรีทศพล  ขุนภิรมย์
Acting.Sub.Lt.Tossapon  Khunphirom
ปลัดเทศบาลตำบล

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบล
 
นายธาดา  ตรีเหลา
Mr.Thada  Treelao
นายเกริกศักดิ์   เดชไกรสร
Mr.Krerksak  Dechkraisorn
นายอรรถกร  ล้อมในเมือง
Mr.Attakorn  Lomnaimaung
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
   
นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn  Siribhawatchaya
นายธาดา  ตรีเหลา
Mr.Thada  Treelao
นางสาวภัสร์ชลีภรณ์  สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn Siribhawatchaya
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา