เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ศรีสมบูรณ์ 1
หมู่ที่ 1 ชุมชนโพธิ์ทรงธรรม หมู่ที่ 2 ชุมชนหนองไผ่ร่วมใจ หมู่ท 3 ชุมชนหนองพลวงน้อย
  ชุมชนคนรักษ์หนองปรือ   ชุมชนวัดหนองไผ่รวมใจ   ชุมชนคนหนองพลวง
  ชุมชนรักเพ็ญมาศ   ชุมชนหนองไผ่สามัคคี   ชุมชนหนองบ่อสามัคคี
      ชุมชนหนองไผ่ประชารักษา    
หมู่ที่ 4 ชุมชนหนองพลวงมะนาวสามัคคี หมู่ที่ 5 ชุมชนพุดซา 1 หมู่ที่ 7 ชุมชนบึงแสนสุขร่วมใจ
  ชุมชนหนองพลวงร่วมใจพัฒนา   ชุมชนพุดซา 2   ชุมชนบ้านบึงแสนสุขพัฒนา
หมู่ที่ 8 ชุมชนศรีสมบูรณ์ 1 หมู่ที่ 9 ชุมชนพล.ร.3 ส่วนที่ 4 หมู่ที่ 10 ชุมชนกฤติยาสามัคคี
  ชุมชนรวมพลพัฒนา   ชุมชนสรรพาวุธพัฒนา   ชุมชนประวรรดาสามัคคี
  ชุมชนพัฒนาสามมัคคี   ชุมชนกรซย.ร่วมใจ   ชุมชนข้าราชการทหารกองทัพภาคที่ 2
      ชุมชนพิทักษ์ธรรม   ชุมชนอีสานเขียว
      ชุมชนร่วมใจพัฒนา   ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนา
หมู่ที่ 11 ชุมชนทหารช่าง ช.2 และ ช. พัน 201      
  ชุมชนช.พัน 202        
ชุมชนศรีสมบูรณ์ 1
   
 
   ร้อยตรี ล้ำเลิศ  ปลอดกระโทก
 
  ประธานกรรมการชุมชน  
  086-2554684  
   
 
  ร้อยตรี เชวงศักดิ์  คำประสิทธิ์
 
  รองประธานกรรมการชุมชน  
  098-8259943
 

   
 จ่าสิบเอก อนงค์  ฤาชา    จ่าสิบเอก บุญชู  รูปหุ่น
กรรมการฝ่ายการปกครองฯ   กรรมการฝ่ายสาธารณสุขฯ
093-3203630
  085-0232389
     
 นางณัทณิชาดา  ชนสูงเนิน   นางพัลณี  กระจ่างโพธิ์
กรรมการฝ่ายการศึกษาฯ   กรรมการฝ่ายสวัสดิการฯ
081-8795871   090-2470880