เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 64 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล


การสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ณ เวลานี้ จำนวน 3 ท่าน เรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

หมายเลข 1 นายดีสมใจ คล่องขยัน

หมายเลข 2 นายโพธิ์ทอง ไกรอ่ำ

หมายเลข 3 นางทัศนียา กองแก้ว

ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ เวลานี้ จำนวน 21 คน เรียงตามหมายเลขผู้สมัคร ดังนี้

หมายเลข 1 นายทองหล่อ เจริญการ

หมายเลข 2 พันโทปลาด ใจสูงเนิน

หมายเลข 3 ร้อยตรีสุพัฒน์ ใสฮาด

หมายเลข 4 นายประชุม คงวิชา

หมายเลข 5 นายนิรุทธ์ ก้อนเงิน

หมายเลข 6 ร้อยตรีพัน เสนนอก

หมายเลข 7 ร้อยตำรวจเอกสมบัติ อ่อมแก้ว

หมายเลข 8 นางวัฒนา ขาวฉลาด

หมายเลข 9 ร้อยตรีล้ำเลิศ ปลอดกระโทก

หมายเลข 10 ร้อยตรีสนั่น พึ่งโคตร

หมายเลข 11 ร้อยตรีนิวัฒน์ บึงอ้อ

หมายเลข 12 นายดวงจันทร์ แย้มศรี

หมายเลข 13 นางคำแพง ฐานวิเศษ

หมายเลข 14 นายสามารถ สอาดปรุ

หมายเลข 15 นายวิฑูรย์ สากำปัง

หมายเลข 16 นางสุวิภา ราษฎรดี

หมายเลข 17 นางสาวอรทัย ไชยคำ

หมายเลข 18 นางอนุสรา เกษาพันธ์

หมายเลข 19 ร.ต. สัมฤทธิ์ จันทร์นอก

หมายเลข 20 นายวิเชียร ศิริสถิตย์

หมายเลข 21 นายธงชัย เสาขุมเหล็ก

เขตเลือกตั้งที่ ๒ ณ เวลานี้ จำนวน 18 คน เรียงตามหมายเลขผู้สมัคร ดังนี้

หมายเลข 1 นายสมคิด นาคทะเล

หมายเลข 2 นางสาวสุกานดา แก้วทะเล

หมายเลข 3 นายชิน เลิศจะบก

หมายเลข 4 นางสายฝน มะหิงพันธ์

หมายเลข 5 นายวินัย สินปรุ

หมายเลข 6 นางพัชรากร อินทะกนก

หมายเลข 7 นายรัฐพล กันกระโทก

หมายเลข 8 นางอำไพ นาคสุวรรณ

หมายเลข 9 นางศศิญากร สิงห์ทอง

หมายเลข 10 นางรัตนา สุขกุล

หมายเลข 11 นายศาสตร์ โคนกระโทก

หมายเลข 12 นายสุรินทร์ ศรีบำรุง

หมายเลข 13 นางสาวชุ่ม นามกระโทก

หมายเลข 14 นางจีรนันท์ คูณจันทึก

หมายเลข 15 นางวิมลวัณย์ ไวยลาภ

หมายเลข 16 นายศรายุทธ สุวรรณรัตน์

หมายเลข 17 นายเกตุณรงค์ คำโคกกรวด

หมายเลข 18 นางอนงค์ ทาแป้ง

2021-03-30
2021-03-30
2021-03-30
2021-03-09
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-12
2021-02-09
2021-02-08