เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563


วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 63 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วม การเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ มีเป้าหมายให้ถนนในชุมชนปลอดซึ่งอุบัติเหตุ ให้ความรู้ด้านการจราจร การขับขี่ปลอดภัย วินัยการจราจร ตลอดจนกฏหมายข้อบังคับในการใช้รถ-ใช้ถนน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
2021-01-04
2020-12-23
2020-12-18
2020-07-31
2020-07-17
2020-07-14
2020-07-03
2020-07-01
2020-06-24
2020-01-07