เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม อันที่จะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2020-08-24
2020-08-19
2020-07-31
2020-07-17
2020-07-14
2020-07-03
2020-07-01
2020-06-26
2020-06-24
2020-01-07