เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ปฐมนิเทศรับการรายงานตัวของพนักงานใหม่


วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ปฐมนิเทศรับการรายงานตัวของพนักงานใหม่ จำนวน 4 คน (ข้าราชการโอนย้ายมา 1 คน /พนักงานจ้างภารกิจบรรจุใหม่ 3 คน)โดยให้ทุกคนตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนและผู้ร่วมงาน มีความสามัคคี เสียสละ กระทำในสิ่งที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23