เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


แถลงญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปี 2565


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง แถลงญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปี 2565 วงเงิน 134 ล้านบาท ในการประชุมสภาเทศบาลโพธิ์กลาง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และกำหนดแปรญัตติ 3 วัน 15 -17 ส.ค. 65 ขอบคุณท่านสท. ทุกท่าน
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-26
2022-09-24
2022-09-24
2022-09-23
2022-09-23