เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญ

         วันที่ 23 กันยายน 2559 รองเทศมนตรีตำบลโพธิกลาง นางทัศนียา กองแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและกองสาธารณสุขได้จัดโครงการฯ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญมีความรู้ ความเข้าใจในการบำรุงรักษาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้ถูกสุขลักณะ กระตุ้นให้ทราบถึงพิษภัยจากสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มซึ่งจะทำให้ประชาชนที่มาใช้บริการตู้น้ำหยอดเหรียญมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง2018-08-09
2018-07-28
2018-07-26
2018-06-29
2017-08-16
2017-08-12
2017-08-11
2017-08-11
2017-08-09
2017-08-08