เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตู้น้ำหยอดเหรียญ

         วันที่ 23 กันยายน 2559 รองเทศมนตรีตำบลโพธิกลาง นางทัศนียา กองแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและกองสาธารณสุขได้จัดโครงการฯ 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญมีความรู้ ความเข้าใจในการบำรุงรักษาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้ถูกสุขลักณะ กระตุ้นให้ทราบถึงพิษภัยจากสารปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มซึ่งจะทำให้ประชาชนที่มาใช้บริการตู้น้ำหยอดเหรียญมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง2018-10-31
2018-09-05
2018-08-31
2018-08-29
2018-08-21
2018-07-28
2018-04-19
2018-03-28
2018-03-27
2018-03-23