เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 


มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.โพธิ์กลาง ให้กับเสนาธิการกรมทหารราบที่ 23


วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร สท. ปลัดและ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.โพธิ์กลาง จำนวน 44,600บ. ให้กับ พ.อ.ธานินทร์ ดมหอม เสนาธิการกรมทหารราบที่ 23 เพื่อปัองกันและควบคุมโรคโควิด-19 #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ใส่ใจประชาชน
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-11