เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 21 ก.พ. 2565 ]254
22 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]228
23 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 19 ม.ค. 2565 ]215
24 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน (ถึงบ้าน) (ศรป.) [ 4 มิ.ย. 2564 ]216
25 การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงาน [ 12 พ.ค. 2564 ]163
26 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]197
27 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 21 เม.ย. 2564 ]155
28 ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 21 เม.ย. 2564 ]156
29 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]156
30 ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 1 ก.พ. 2564 ]150
31 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ก.พ. 2564 ]188
32 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]149
33 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 1 ก.พ. 2564 ]152
34 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบในส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]158
35 ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]142
36 ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]134
37 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]138
38 ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]139
39 สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]188
40 จตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริต [ 30 มิ.ย. 2563 ]166
 
|1หน้า 2|3