เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2558 ]133
102 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ก.ย. 2558 ]123
103 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ก.ย. 2558 ]130
104 การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง [ 1 ก.ย. 2558 ]129
105 การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 [ 1 ก.ย. 2558 ]190
106 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง [ 1 ก.ย. 2558 ]137
107 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล [ 1 ก.ย. 2558 ]127
108 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ก.ย. 2558 ]170
109 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ก.ย. 2558 ]134
110 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ก.ย. 2558 ]129
111 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 1 ก.ย. 2558 ]132
112 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ก.ย. 2558 ]130
113 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ก.ย. 2558 ]134
114 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 1 ก.ย. 2558 ]129
115 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 1 ก.ย. 2558 ]176
116 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 1 ก.ย. 2558 ]128
117 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 1 ก.ย. 2558 ]169
118 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 1 ก.ย. 2558 ]137
119 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 1 ก.ย. 2558 ]137
120 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ก.ย. 2558 ]169
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7