เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 1 ก.ย. 2558 ]130
22 การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย [ 1 ก.ย. 2558 ]131
23 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน [ 1 ก.ย. 2558 ]129
24 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน [ 1 ก.ย. 2558 ]132
25 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ [ 1 ก.ย. 2558 ]129
26 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล [ 1 ก.ย. 2558 ]171
27 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง [ 1 ก.ย. 2558 ]133
28 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ [ 1 ก.ย. 2558 ]137
29 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 1 [ 1 ก.ย. 2558 ]182
30 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 1 ก.ย. 2558 ]178
31 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 1 ก.ย. 2558 ]185
32 การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 1 ก.ย. 2558 ]181
33 การขอเลขที่บ้าน [ 1 ก.ย. 2558 ]192
34 การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร [ 1 ก.ย. 2558 ]186
35 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ [ 1 ก.ย. 2558 ]178
36 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน [ 1 ก.ย. 2558 ]187
37 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 1 ก.ย. 2558 ]175
38 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 1 ก.ย. 2558 ]188
39 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด [ 1 ก.ย. 2558 ]175
40 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 1 ก.ย. 2558 ]185
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7