เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ถนน
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง           จำนวน     -         สาย
สภาพถนน             ลาดยาง จำนวน   -      สาย   ระยะทาง       -           กิโลเมตร
ถนนของท้องถิ่น   จำนวน  ๒๓๙       สาย
สภาพถนน             คอนกรีต จำนวน ๒๓๔ สาย   ระยะทาง    ๕๘.๗๗     กิโลเมตร
ลาดยาง  จำนวน     ๕ สาย   ระยะทาง    ๒๒.๓๘     กิโลเมตร
ประปา
ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาเทศบาล จำนวน                  ,๕๖๕  หลังคาเรือน
น้ำประปาที่ผลิตได้                                               จำนวน      ,๕๐๐  ลูกบาศก์เมตร/วัน
น้ำประปาที่ต้องการใช้                         จำนวน      ๘๒๐    ลูกบาศก์เมตร/วัน
มีแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา คือ  แหล่งน้ำผิวดิน จำนวน    แห่ง  
                                                   
แหล่งน้ำใต้ดิน  จำนวน ๑๐ แห่ง
ไฟฟ้า
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้   ๑๐,๔๒๐   หลังคาเรือน    ไม่มีไฟฟ้าใช้  -  หลังคาเรือน
ถนนในเขตเทศบาลที่มีไฟฟ้าสาธารณะ                              จำนวน    ๑๗๘       สาย
ถนนในเขตเทศบาลที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ         จำนวน      ๒๐        สาย
การสื่อสาร
- โทรศัพท์ส่วนบุคคลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจำนวน           ,๓๖๐   เลขหมาย
-
โทรศัพท์สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง          จำนวน       ๗๘      เลขหมาย
- ชุมสายโทรศัพท์ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง              จำนวน    ,๐๔๘  เลขหมาย
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง              จำนวน       -            แห่ง
- สถานีวิทยุกระจายเสียงภายในเขตเทศบาล                       จำนวน                แห่ง
- หอกระจายข่าวภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  มีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน  ต่าง    ทุกหมู่บ้าน
- หน่วยงานที่มีข่าววิทยุสื่อสารในพื้นที่

- อำเภอ                              - เทศบาล

- ตำรวจ                              - โรงพยาบาล

- ประปา                             - ไฟฟ้า

- อปพร.                             - มูลนิธิกู้ภัย (ฮุก ๓๑) 

 

                        ลักษณะการใช้ที่ดิน
ภายใน เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  ได้จัดลักษณะการใช้ที่ดินดังนี้
๑)  ที่พักอาศัย                                      ร้อยละ  ๗๓.๔๕
๒)  พาณิชยกรรม                                  ร้อยละ    ๗.๒๕   
๓)  พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ                 ร้อยละ   ๐.๐๓
๔)  สวนสาธารณะ / นันทนาการ            ร้อยละ   ๐.๐๕
๕)  พื้นที่เกษตรกรรม                            ร้อยละ    ๑๘.๒๗
๖)  พื้นที่อุตสาหกรรม                            ร้อยละ        -
๗)  พื้นที่ตั้งสถานศึกษา                        ร้อยละ  ๐.๒๕
๘)  พื้นที่ว่าง                                         ร้อยละ    ๐.๗๐