เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ด้านสังคม
๑) ชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลางมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด     ๑๐     หมู่บ้าน  จำนวน     ๑๐,๔๒๐ หลังคาเรือน  จำนวนประชากรในตำบล  รวม   ๒๕,๙๐๓  คน (สถิติการทะเบียนราษฎร  ณ เดือน  มกราคม  ๒๕๕๕ )
๒) ศาสนา
ประชาชนในเขต เทศบาลเป็นชาวพุทธ  และชาวคริสต์    และ มีจำนวนวัด/สำนักสงฆ์ ในเขต เทศบาล      แห่ง   และ โบสถ์คริสตจักร  ๑ แห่ง
๓) วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
- ประเพณีสงกรานต์ มีกิจกรรมสืบทอด วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                                
- ประเพณีไหว้ศาลตาปู่ ของชาวบ้านหนองพลวงน้อย  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อความร่มเย็นและเป็นสิริมงคล
- ประเพณีลอยกระทง มีกิจกรรมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ

 ๔) การศึกษา

๕) กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
๑) สนามกีฬาอเนกประสงค์                   จำนวน  ๑๐ แห่ง
๒) สนามฟุตบอล                                  จำนวน    แห่ง
๓) สนามบาสเกตบอล                           จำนวน     แห่ง
๔) สนามตะกร้อ                                    จำนวน     แห่ง
๕) ห้องสมุดประชาชน                           จำนวน   -  แห่ง
๖) สวนสาธารณะ                                   จำนวน    แห่ง
๗) สนามเด็กเล่น                                   จำนวน ๑๐ แห่ง
๘) สนามเปตอง                                     จำนวน ๑๐ แห่ง