เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

  ด้านเศรษฐกิจ

๑) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
     ประชาชนในเขต เทศบาลมีการประกอบอาชีพรับราชการ  / รับจ้าง/ ค้าขาย  และเกษตรกรรม
๒) การเกษตรกรรม
     อาชีพเกษตรกรรม ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ส่วนมากจะประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวน  รายได้ของประชากรอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรมีราคาไม่แน่นอน
๓) การพาณิชยกรรมและบริการ
       
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ำมัน                              จำนวน                 แห่ง
- ตลาดสด                                               จำนวน                 แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป                                        จำนวน      ๑๖๔     ร้าน
- ร้านบริการต่าง ๆ                   จำนวน     ๒๘    แห่ง
๔) สถานประกอบการเทศพาณิชย์       
- โรงฆ่าสัตว์                                           จำนวน        -           แห่ง
๕) สถานประกอบการด้านบริการ        

- ธนาคาร                                                จำนวน       -            แห่ง

๖) การอุตสาหกรรม
 
อุตสาหกรรมในเขตชุมชนเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดังนี้
- ขนมจีน                                                จำนวนแรงงาน  ๑๐  คน
๗) การท่องเที่ยว

ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  มีแหล่งท่องเที่ยว ๒ แห่ง  ได้แก่ บึงแสนสุข หมู่ที่ ๗       เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ประชาชนใช้บริการตกปลารอบๆ บึง     และ วัดบึงแสนสุข  ประชาชน     นิยมมากราบไหว้และขอพร จากหลวงพ่อทันใจที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดแห่งนี้

๘) การปศุสัตว์
ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง    มีการทำปศุสัตว์รายย่อย