เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป                         

ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโพธิ์กลางตั้งอยู่ตอนล่างของเทศบาลนครนครราชสีมา  พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ทหาร ลักษณะรูปร่างของพื้นที่ค่อนข้างเป็นที่ราบสูงกว้างเป็นแนวยาวลาดลงมาจากทางทิศใต้ พื้นที่จึงเหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่
 ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลโพธิ์กลางเป็น ๑ ใน ๒๔  ตำบลในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอเมืองนครราชสีมา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ ๙ กิโลเมตร   มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ๖ แห่ง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ                เทศบาลนครนครราชสีมา/เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                อบต.หนองบัวศาลาเทศบาลตำบลหัวทะเล
ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                อบต.หนองจะบก
ทิศใต้                      ติดต่อกับ                อบต. ไชยมงคล
เขตปกครอง  รวม     ๑๐    หมู่บ้าน  คือ

หมู่ที่      บ้านหนองปรือ
หมู่ที่      บ้านหนองไผ่
หมู่ที่      บ้านหนองพลวงน้อย
หมู่ที่      บ้านหนองพลวงมะนาว
หมู่ที่      บ้านหนองพุดซา
หมู่ที่      บ้านบึงแสนสุข
หมู่ที่      บ้านศรีสมบูรณ์
หมู่ที่      บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์
หมู่ที่ ๑๐  บ้านหนองไผ่พัฒนา                            
หมู่ที่ ๑๑   บ้านหนองพลวงพัฒนา   

เนื้อที่   ตำบลโพธิ์กลาง มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ประมาณ  ๓๔,๕๑๒ ไร่ หรือ ๕๕.๒๒   ตารางกิโลเมตร  เป็นเขตปกครองเทศบาลตำบลโพธิ์กลางโดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้

 จำนวนประชากร
จำนวนประชากรเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี   ๒๕๕๕