เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์การพัฒนา


วิสัยทัศน์การพัฒนา

            "บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  มีสาธารณูปโภคครบครัน ยึดมั่นเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี"

 

พันธกิจ

๑.            พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้รับบริการสาธารณะในทุกๆ ด้านรวมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนเมืองและการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
๒. ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า
๓. พัฒนาระบบการศึกษาให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นอื่น
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน
๕. มีการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖. อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ /ท้องถิ่น
๗. จัดสวัสดิการให้แก่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๘. ส่งเสริมอาชีพ  สนับสนุนการออมและประหยัด โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน
๙. พัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
๑๐.รณรงค์ให้มีการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
๑๑.เร่งสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งหลีกเลี่ยงจากอบายมุข

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. การได้รับบริการสาธารณะในทุกๆ ด้านให้มีความสะดวกและเสมอภาค
๒. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
๓.  การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
๔.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕.  การบริหารงานมีความโปร่งใส  คุ้มค่า ยึดหลักการมีส่วนร่วม ถูกต้องตามระเบียบ  และมีความรับผิดชอบ
๖. รักษาประเพณีอันดีงามให้แก่ลูกหลาน
๗. ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐ
๘. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๙. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ยึดหลักศีลธรรมในการดำเนินชีวิต