เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


                                                           ตำบลโพธิ์กลางเป็นตำบลใหญ่ มีพื้นที่กว้างขวาง ในอดีตคนดั้งเดิมเล่าว่ามีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นบริเวณนี้เป็นจำนวนมาก  ต่อมาตำบลโพธิ์กลางถูกแบ่งแยกพื้นที่ออกไปเป็นเขตตำบลต่าง     คือ ตำบล   หัวทะเล  ตำบลไชยมงคล  ตำบลหนองไผ่ล้อม  ทำให้ตำบลโพธิ์กลางมีขนาดเล็กลง เดิมมี ๗ หมู่บ้าน ปัจจุบันมีการแบ่งแยกหมู่บ้าน เป็น ๑๐ หมู่บ้าน  และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์กลาง เป็นเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๐