เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดบึงแสนสุข

ที่ตั้ง วัดบึงแสนสุข ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 494 หมู่ 8 บ้านศรีสมบูรณ์ ตำบลโพธิ์กลาง ถนนฝั่งตะวันตกชื่อ ถนนพิชัยสงคราม ถนนฝั่งตะวันออก ชื่อถนนหนองปรือ-หนองไผ่ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4-5 กิโลเมตร โดยอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองโคราช

 

ประวัติ  แต่เดิมนั้น วัดบึงแสนสุข ชื่อธุดงสถาน สำอางค์-ประสิทธิ์ จนกระทั่งในเดือน เมษายน 2525 จึงได้สร้างสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งเดิมที่เป็นป่าเพ็ก ไร่มันสำปะหลัง และสวนยูคาลิปตัส และพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ห่างไกลแหล่งชุมชน มีบ้านไม่กี่หลังคาเรือน คงเป็นที่สงบเหมาะแก่การเจริญภาวนา จึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินเพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมดังนี้ 

1. พ.ต. ประชา-คุณนายเกษร นาคประสิทธิ์ ได้ถวายที่ดินให้สร้างวัด ประเดิมเริ่มแรก จำนวน 5 ไร่ 

2. คุณยายหยวก รอดสำอางค์ มีศรัทธาถวายท่ดินให้อีก 10 ไร่

3. ร.ต. เที่ยง-คุณยายละออง ศรีอภัย ถวายอีก 1 ไร่ 

      และได้มีการค่อยๆ ซื้อขยายวัดออกมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันนี้ มีเนื้อที่ประมาณ 30 กว่าไร่ (ปี2549) ในปี 2549 ท่านเจ้าคุณพระธรรมบวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้ดำเนินเรื่องสร้างวัดให้ถูกต้อง จึงได้ชื่อตามทะเบียนวัดว่า "วัดบึงแสนสุข" ตามชื่อหมู่บ้าน (เพราะขณะนั้นยังไม่ได้แยกเป็นหมู่ 8 บ้านศรีสมบูรณ์) โดยมีพระอธิการสุพจน์ เตชธมฺโม เป็นเจ้าอาวาสตามทะเบียนที่ถูกต้ององค์แรก เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551

     ภายในวัดมีพระพุทธรูป ที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ใครมาขอพรก็ประสบผลดั่งใจหวัง เรียกกันว่า หลวงพ่อทันใจ” ท่านให้โชคลาภและบันดาลความสำเร็จให้แก่ผู้อธิษฐานขอพรได้อย่างทันอกทันใจ

 

   
 
   
 
   
 
 

วัดหนองบ่อ

ที่ตั้ง หมู่ 3 ตําบลโพธิ์กลาง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

"พระบรมสารีริกธาตุ" คือ พระธาตุส่วนย่อยที่บังเกิดแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ มิได้เป็นคำที่ใช้เรียก พระธาตุของพระอรหันตสาวก หรือพระธาตุเจดีย์ต่างๆ (บางทีอาจใช้คำว่า "พระบรมธาตุ" หรือ "พระสารีริกธาตุ" แทนได้)