เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพะเนา
Miss.Thitima  Phetpanow
รองปลัดเทศบาลตำบล
รั
กษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 

-ว่าง-
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 
 

 

 
  นางสาวกรกานต์  พฤกษ์เสถียร
Miss.Kornkarn Phruksathian

 
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

     
 นางประเสริฐศรี  ศิริสถิตย์
Mrs.Prasoetsri  Sirisathit

นางสาวธาริณี  เพิ่มสนาม
Miss.Tarinee  Permsanam
 ครู อันดับ คศ.1
ครู อันดับ คศ.1