เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 
นางสาวศิริลักษ์  โขลนกระโทก
Miss.Siriluk  Klonkratok

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

081-7090317

   
 
-ว่าง-

  -ว่าง-
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
  หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
 
 
นางฐิติพร  กลั่นแก้ว
Mrs.Thitiporn  Klankaew
สิบเอกวิสูตร  กฤษณะสุวรรณ
Sgt.Wisut  Kritsanasuwan
นางสาวศิริลักษ์  โขลนกระโทก
Miss.Siriluk  Klonkratok
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
และหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


 
   
จ่าเอกจักรพงศ์   แสงวิสิทธิ์
Mr.Jukkarpong  Sangwisit
  นางจุฑามาศ  เรือนมงคล พวงเพชร
Mrs.Juthamart  Ruenmongkhon Puangpetch
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ