เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
 

 นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn  Siribhawatchaya


 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 
 
 

นางเพ็ญศิริ  ภูมะลี
Mrs.Phensiri  Phumali


หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

 
 
นายอานนท์  สิงห์ทองชัย
Mr.Arnon  Singthongchai
นางอธิสรา  ไชยลาภ
Mrs.Atisara  Chaiyalarp
นางสาวประวีณ์นุช   ชนสูงเนิน
Miss.Praweenuch  Chonsungnern
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
   
  นางสาวพิมลมาศ   จำลองศุภลักษณ์
Miss.Phimonmat  Chamlongsupphalak

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน