เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

 (มีทั้งสิ้น ๘  ยุทธศาสตร์  ๑๙ แนวทางการพัฒนา)

๑.   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

-               ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านและจัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาเทศบาล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
-              
การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานของเทศบาล
๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
-              
จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี  (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)
-              
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและจัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ป่วย สามารถประสานการทำงานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
-              
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

-               รื้อฟื้น คุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
๔.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
-              
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก  วัยรุ่น  วัยทำงานและวัยชรา
-              
ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
-              
ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ
-               การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/
ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ
-              
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน  อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ
๕.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม
-              
การส่งเสริม กลุ่มอาชีพ /  ผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน  หน่วยงานของรัฐ
๖.   ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
-              
ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านผลผลิตและการตลาดโดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง                            
-              
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เกษตรอินทรีย์
๗.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-              
ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง  บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของ ๓ ภาคี
๘.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
-              
ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอก ขุดสระ     พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
-              
การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ  ทางระบายน้ำ     และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น การสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

 -              ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกาย สนามกีฬาและนันทนาการชุมชน   การผังเมืองรวมท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด