เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
กองช่าง


 
 
  นายอรรถกร  ล้อมในเมือง
Mr.Attakorn  Lomnaimaung
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   

-ว่าง- นายอนุรักษ์ การบรรจง
Mr.Anurak Kanbanjong
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา
     
-ว่าง- -ว่าง-   นายสุทธิพงศ์  ชัยวิรุณรัตน์
Mr.Sudtipong chaiwirunrad
นายช่างโยธา วิศวกรรมโยธา นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
 
นางสาวกันฑรัตน์ แฝงกระโทก
Miss.Kantarat  Fangkratok

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายช่างไฟฟ้า


    นายสิปปวิชญ์  พัดขุนทด 
Mr.Sippawich  Padkhunthod
นายพิทักษ์พงศ์  อธิพรหม
Mr.Pitukpong  Atiprom

 นายช่างเครื่องกล  ช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ
 
   
 
    -ว่าง-
    เจ้าพนักงานประปา