เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
กองคลัง

 
นายเกริกศักดิ์   เดชไกรสร
Mr.Krerksak  Dechkraisorn
ผู้อำนวยการกองคลัง
   
 
นางสาวพรพรรณ  คำภู
Miss Pornpan Kumpoo

นางอำพร  เพ็งลี
Mrs.Amporn  Penglee
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
 
 
นางเพ็ญศรี  มหิศยา
Mrs.Pensri  Mahitsaya
นางสาวอภิญญา  วรรณบวร
Miss.Aphinya  Wannabowon
นางอิสราดา  คันทะพรม
Mrs.Issarada  Kantaprom
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการคลังชำนาญการ
   
นายนภดล  จันทะล่าม
Mr.Napadon  Chantalarm
นางอรทัย  ตันดี
Mrs.Orathai  Tandi
-ว่าง-
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 

 

นางนพวรรณ  สมบัติวงศ์
Mrs.Noppavan Sombatwong
นางนันทนา  คงสกุล
Mrs.Nuntana  Kongsakul

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 

 

นางสาววนิดา  นาสงวน
Miss.Wanida  Nasanguon


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ