เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวณิชาดา  หวยสูงเนิน
Miss.Nichada  Houysungnone

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
   
 

จ่าเอกเมืองแมน  ทองนอก

Mr.Muangman  Thongnok

สิบเอกวิสูตร  กฤษณะสุวรรณ
Sgt.Wisut  Kritsanasuwan
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 


นายภูมิประพันธุ์  โตชัยภูมิ
Mr.Phumprapan  Tochaiyaphum
นางสาวสุพัฒนา  พิทักษ์
Miss.Suphatthana Phtthak

จ่าเอกเมืองแมน  ทองนอก

Mr.Muangman  Thongnok
นางสาวจินดารันต์ ใบสูงเนิน
Miss.Chindarat Baisungnern
 นิติกรชำนาญการ นักทรัยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวสุประวีณ์ หาญณรงค์

Miss.Suprawi Hannarong

นางอรณิชา  การถาง

Mrs.Onnicha Karnthang

นางพิมพรรณ์  อัมรินทร์รัตน์
Mrs.Pimpan  Amarinralt

นางจินดา  เกล็ดงูเหลือม

Mrs.Jinda Kledngulueam

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 
 
-ว่าง-
นางสาวกรรณิการ์  วุธวงศ์
Miss.Kannikra  Wutthawong
นางพูนสิน  ทองปุย
Mrs.Poonsin  Thongpu
สิบเอกอาทิตย์  ไทยแท้
Sgt.Arthit  Thaithae
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน
 
นางสมประสงค์  มีชำนาญ
Mrs.Somparsong  Meechamnan

จ.ส.อ.ศิวนาถ   แก้วชมภู
 Mr.Siwanath  Keawchormpoo
นางสุภาภรณ์  ผ่านสันเทียะ
Mrs.Supaporn  Pansantia
นายธวัชชัย  เครือบสูงเนิน
Mr.Thawatchai  Khueabsungnoen
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวภัทรกันย์  แสวงมี
Miss.Phattrakan Sawaengmee
นางสาวอัญชนา ไพโรจน์อุดมกิจ
Miss.Unchana  Pairogudomgit

นางสาวพิมวรรณ  พาสุวรรณ์
Miss.Pimwan  Phasuwan
 
นิติกรปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ