เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
ว่าที่ร้อยตรีทศพล  ขุนภิรมย์
Acting.Sub.Lt.Tossapon  Khunphirom
ปลัดเทศบาลตำบล
089-8446311

นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพะเนา
Miss.Thitima  Phetpanow
รองปลัดเทศบาลตำบล
 089-7186825นางสาวณิชาดา  หวยสูงเนิน
Miss.Nichada  Houysungnone
นายเกริกศักดิ์   เดชไกรสร
Mr.Krerksak  Dechkraisorn
นายอรรถกร  ล้อมในเมือง
Mr.Attakorn  Lomnaimaung
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 061-9519992 081-9999637 081-2826282
 
นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn  Siribhawatchaya
นางสาวศิริลักษ์  โขลนกระโทก
Miss.Siriluk  Klonkratok
นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพะเนา
Miss.Thitima  Phetpanow
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

080-4640007 081-7090317 089-7186825