เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาล

 

 นายวิฑูรย์  สากำปัง
Mr. Vitoon Sagampang
ประธานสภาเทศบาล
Chairman of Phoklang Subdistrict Municipal Counci
l
081-7894754
 
ร้อยตรีสัมฤทธิ์  จันทร์นอก นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพะเนา
Sub Lt. Sumrit Jannok Miss.Thitima  Phetpanow
รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล
083-7980456  089-7186825
สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 1
Member of Phoklang Subdistrict Municipal Council Zone 1
   
 
นายวิฑูรย์  สากำปัง
ร้อยตรีสัมฤทธิ์  จันทร์นอก
จ่าสิบเอกวิเชียร  ศิริสถิตย์
 Mr. Vitoon Sagampang
 Sub Lt. Sumrit Jannok
 Mr.Wichian Sirisathit
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
081-7894754 083-7980456 081-9668009
 
 
 
นางสาวอรทัย  ไชยคำ
นางอนุสรา  เกษาพันธ์
นางสุวิภา  ราษฎรดี
 Miss Oratai Chaicom
 Mrs. Anuisara Kesaphan
 Mrs. Suwipa Rartsadonde
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
084-4749909 086-2515344 091-8343678
สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งที่ 2
Member of Phoklang Sbdistrict Municipal Council Zone 2
   
 
นางศศิญากร  สิงห์ทอง
นายรัฐพล  กันกระโทก
นายศาสตร์  โคนกระโทก
 Mrs. Sasiyakorn Singhthong
Mr. Rattaphol Kankrathok
Mr. Sart Khonkrathok
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
093-6988965 081-2649962 0862530882
 
 
 
นายสุรินทร์  ศรีบำรุง
นางอำไพ  นาคสุวรรณ
นางรัตนา สุขกุล
 Mr. Surin Sribumrung
 Mrs Ampai Nagsuvan
 Mrs. Rattana Sukkun
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
081-321191 081-1865352 084-9623739