เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


 
 ดร.กิติพงศ์  พงศ์สุรเวท
Dr. Kitipong Pongsuravate
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
083-0828888
   
นายสุรศักดิ์  สิทธินันท์เมธานนท์
Mr. Surasak  Sitthinanmethanon
นายสมเศก  เข็มพุดซา
Mr.Somsek  Kempudsa
 รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
รองนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
087-8717744


 
นายรุจรวิศร์  ธนาศิริจิรสิน
Mr. Rajrawit  Tanasirijirasin
  นางอัมพร  ปัญทวาย
Mrs. Amphon  Pantawai
 เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง
081-5044388 091-0167332

**หัวหน้าส่วนราชการ**

 
ว่าที่ร้อยตรีทศพล  ขุนภิรมย์
Acting.Sub.Lt.Tossapon  Khunphirom
ปลัดเทศบาลตำบล
089-8446311
นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพะเนา
Miss.Thitima  Phetpanow
รองปลัดเทศบาลตำบล
 0897186825
 
นางสาวณิชาดา  หวยสูงเนิน
Miss.Nichada  Houysungnone
นายเกริกศักดิ์   เดชไกรสร
Mr.Krerksak  Dechkraisorn
นายอรรถกร  ล้อมในเมือง
Mr.Attakorn  Lomnaimaung
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 061-9519992
081-9999637 081-2826282
   
นางสาวภัสร์ชลีภรณ์   สิริภาวัชญ์
Miss.Bhaschaleebhorn  Siribhawatchaya
นางสาวศิริลักษ์  โขลนกระโทก
Miss.Siriluk  Klonkratok
นางสาวฐิติมา  เพ็ชรพะเนา
Miss.Thitima  Phetpanow
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดเทศบาลตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 080-4640007
089-7186825