เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมขออนุมัติปรับปรุงแผนเพิ่มเติม ปี 2561-2565 (ฉบับที่ 6 ) และแผนเพิ่มเติม ปี 2566-2570 (ฉบับที่1)


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นประธานประชุมประชาคมขออนุมัติปรับปรุงแผนเพิ่มเติม ปี 2561-2565 (ฉบับที่ 6 ) และแผนเพิ่มเติม ปี 2566-2570 (ฉบับที่1 ) โดยมีปลัดอำเภอเมือง ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 2 ผู้แทน ผอ.รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้าน สท. อสม. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ ขอขอบคุณทุกท่าน #เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่_ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21