เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
 


โครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เปิดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี 2566 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดหนองไผ่ โดยภาคเช้าเป็นทีมวิทยากรจาก สำนักงาน ปปท.เขต 3 เรื่อง”คุณธรรมและจริยธรรมกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกตจากการปฎิบัติ”

 

เวลา 13.00 น. ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมฟังการบรรยายและทำงานไปด้วย ในการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการปฎิบัติงานของเทศบาล โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกตจากการปฎิบัติ” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหาร สท. ภาคประชาชน และพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

2024-04-13
2024-04-13
2024-04-13
2023-10-25
2023-09-15
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-24