เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา