วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีคัดเลือก
30  ธ.ค. 2564
จ้างออกแบบงานออกแบบเพื่อรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการกำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทถนน จำนวน ๑๘ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง