วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บริเวณบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.ย. 2563
ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งตามโครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด IP Camera ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ ๔๑๖-๕๗-๐๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-๖๖๙๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง