วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาว จำนวน ๒๐ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างเหมาย้ายอุปกรณ์กระจายเสียงประจำรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน ๓๒๑๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๓๒๓ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๘๘๙ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๙๒ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาย้ายกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง