วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพ (EMS) หมายเลขทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายกา่ร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิคพร้อมติดตั้ง (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขน ๙๓๗๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๘ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อกล้องวัดอุณหภูมิ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง