วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณข้างป้อมตำรวจ ซอยไปหมู่บ้านประวรรณดา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียพร้อมอุปกรณ์โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง