วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถฉุกเฉิน (รถกระบะ) หมายเลขทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา ชุด ๙) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม ๔๓๒๗ นครราชสีมา (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผว ๒๒๐๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๙ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๑๖ รายการ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (จำนวน ๔ เครื่อง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน ๒ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง