วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
27  ม.ค. 2564
จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการที่กำหนด จำนวนรวม ๑๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง