วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน ขน ๙๓๗๑ นครราชสีมา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๑ รายการ (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา โดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile Printer) และส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๔๕ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง